Analiza języka mówionego

Powrót do: Courses & Lectures

Zajęcia w formie ćwiczeń – konwersatorium dla studentów II roku specjalności Lingwistyka Komputerowa.

Na zajęciach realizowany jest projekt semestralny, w którym uczestczą wszyscy słuchacze kursu. W ramach projektu wykonywane są: projekt scenariusza nagraniowego, nagrania w kabinie nagraniowej laboratorium psycholingwistycznego, opis wykonanych nagrań (anotacja wielowarstwowa za pomocą narzędzi komputerowych), wybrane analizy sygnału mowy oraz raport podsumowujący.

Zagadnienia poruszane podczas zajęć zawarte są w czterech głównych obszarach tematycznych:

1. Bogactwo dźwiękowe języków świata. Wprowadzenie: fonetyka a fonologia, dźwięki mowy a fonemy (zob. m.in. tutaj).

2. Akustyka mowy. Transkrypcja i segmentacja nagrań na podstawie informacji akustycznej (analiza spektrogramu, odsłuch).

3. Artykulacja: przekroje artykulacyjne. Powiązanie informacji o artykulacji z informacją akustyczną.

4. Percepcja mowy i słyszenie. Eksperymenty percepcyjne z wykorzystaniem nagrań mowy.

5. Analiza danych (wyników pomiarów, eksperymentów percepcyjnych) z wykorzystaniem narzędzi komputerowych.

Zadania na zaliczenie i punktacja (w zależności od przebiegu kursu, zob. uwagi dodatkowe):

Ling. komputerowa 2023/24

Podstawą zaliczenia jest punktacja otrzymana z zadań w trakcie semestru oraz wynik kolokwium zaliczeniowego.

Inne:

  • Udział w nagraniach (w przypadku zajęć zdalnych: nagranie samodzielne wg instrukcji) (0-5pkt)
  • Transkrypcja tekstu w SAMPA (0-5pkt) (w zadaniach transkrypcji tekstu)
  • Transkrypcja tekstu w SAMPA (0-2pkt) (w zadaniach z anotacji w Annotation Pro)
  • Segmentacja wypowiedzi (0-5pkt) (w zadaniach z anotacji w Annotation Pro)
  • Pomiar f0 i formantów we własnym nagraniu (0-5pkt)
  • Dodatkowa aktywność, udział w eksperymentach (opcjonalne: 0-3pkt)
  • Kolokwium zaliczeniowe (0-20pkt)

Linki:

Peter Ladefoged. Materiały, podręczniki fonetyczne zebrane: http://www.phonetics.ucla.edu/index.html

The International Phonetic Association: http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/index.html

David Crystal Homepage: http://www.davidcrystal.com/books-and-articles

ISCA Students: http://www.isca-students.org/

Sound Frequency Analyzer (spektrogramy w czasie rzeczywistym): https://ccm.net/download/download-23942-frequency-analyzer

Tony proste, np. http://www.smackmypitchup.com/smpu/?sec=content&id=78&topid=123

Book of Knowledge of Languages in Danger (PL), rozdziały: Dźwięki mowy (M. Karpiński) oraz Dokumentacja języków (K. Klessa).

LINK

Comments are closed.