Relacje

Powrót do: Teaching – Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych

Ćwiczenia:

Ćw. 1.

a) Na papierze proszę wykonać projekt dwóch tabel, korzystając ze wskazówek zawartych w slajdach i prezentacjach wideo odtwarzanych podczas zajęć. Niech utworzone tabele zawierają następujące dane: 1/ nazwy co najmniej trzech zakładów dowolnej jednostki UAM (proszę wybrać rzeczywiste dane ze stron Uczelni np. stąd: https://ils.amu.edu.pl/strona-glowna/zaklady), 2/ imiona i nazwiska wykładowców zatrudnionych w tych zakładach.

b) Zakładając, że dany pracownik może być zatrudniony tylko w jednym zakładzie, a z kolei w zakładzie pracuje zwykle więcej niż jedna osoba, proszę połączyć te 2 tabele relacją jeden do wielu, wykorzystując odpowiednie oznaczenia graficzne (kluczyk, znak nieskończoności).

c) Proszę wysłać zdjęcie projektu na adres mailowy prowadzącej lub w prywatnej wiadomości przez platformę Teams.

Ćw. 2.

Proszę zrealizować projekt bazy z ćw. 1 w SSMS:

a) W bazie Test proszę stworzyć i wypelnić danymi 2 tabele wg projektu z punktów 1a,b,c powyżej. Korzystając z designera w SSMS proszę w tych tabelach utworzyć kolumny, ustawiając odpowiednio typy danych; należy pamiętać o kluczu głównym. Niech tabele zawierają kolumny: tab. Teacher – z imieniem i nazwiskiem pracowników, tab. Department – nazwa zakładu po polsku i po angielsku. Przypominam o konwencjach nazywania kolumn.

b) Proszę sprawdzić działanie relacji próbując usunąć powiązane dane z tabel (jako podpowiedź można wykorzystać informacje dotyczące relacji Citizen_City omawianej na poprzednich zajęciach).

c) Proszę wygenerować diagram ERD (Entity Relationship Diagram) ukazujący powyższe tabele (Database Diagrams -> New Diagram) i wysłać zdjęcie (prawy klawisz na diagramie – Copy diagram to clipboard) diagramu na adres mailowy prowadzącej lub w prywatnej wiadomości przez platformę Teams.

Ćw. 3.

Proszę zreplikować w SSMS przykład z wykładu (slajd 8 tutaj) dotyczący relacji: “nauczyciel – sala”  i wygenerować diagram ERD (Entity Relationship Diagram) ukazujący tę relację.

Ćw. 4*.

Proszę wymyślić własny przykład, gdzie można by wykorzystać relację jeden do wielu. Niech to będzie przykład z zakresu językoznawstwa.

Ćw. 5. (Praca w grupie)

Proszę zajrzeć do projektu tabeli Student (opcja Design). Proszę zastanowić się i przedyskutować w grupach, jakie pary tabel można by stworzyć dla danych zawartych w tabeli Student. Jakimi relacjami mogłyby być powiązane dane w tych tabelach? Proszę wykonać to ćwiczenie bez użycia SSMS.

Literatura, odnośniki:

Relacje, związki, rekordy, diagramy.

Testowa wersja przykładowego designera on-line: http://ondras.zarovi.cz/sql/demo/

How to work with relationships in SQL Server

Data types in SQL Server

Zapytania SQL w pigułce. JOIN & UNION (od ok. 5:20)

Comments are closed.