Relacje

Powrót do: Teaching – Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych

 

Ćwiczenia:

Ćw. 1.

a) Proszę wykonać na papierze projekt tabel, kolumn i relacji dla punktów b-d, podobnie jak to sugerowano w prezentacjach wideo odtwarzanych podczas zajęć, a następnie wykonać polecenia b-d, korzystając z SSMS.

b) Proszę stworzyć w bazie Test dwie nowe tabele. Korzystając z designera w SSMS proszę w tych tabelach utworzyć kolumny, ustawiając odpowiednio typy danych; należy pamiętać o kluczu głównym. Niech tabele zawierają kolumny: tab. Teacher – z imieniem i nazwiskiem pracowników, tab. Department – nazwa zakładu po polsku i po angielsku. Przypominam o konwencjach nazywania kolumn.

c) Niech utworzone tabele zawierają następujące dane: 1/ nazwy co najmniej czterech zakładów zakładów dowolnej jednostki UAM (proszę wybrać rzeczywiste dane ze stron Uczelni), 2/ imiona i nazwiska wykładowców zatrudnionych w tych zakładach.

d) Zakładając, że dany pracownik może być zatrudniony tylko w jednym zakładzie, a z kolei w zakładzie pracuje zwykle więcej niż jedna osoba, proszę połączyć te 2 tabele relacją jeden do wielu. Proszę sprawdzić działanie relacji próbując usunąć powiązane dane z tabel (jako podpowiedź można wykorzystać ćwiczenie dotyczące relacji Citizen_City z poprzednich zajęć).

Ćw. 2.

Proszę wymyślić własny przykład, gdzie można by wykorzystać relację jeden do wielu. Niech to będzie przykład z zakresu językoznawstwa.

Ćw. 3.

Proszę zreplikować w SSMS przykład z wykładu dotyczący relacji: nauczyciel – sala

Ćw. 4. (Praca w grupie)

Proszę zajrzeć do projektu tabeli Student (opcja Design). Proszę zastanowić się i przedyskutować w grupach, jakie pary tabel można by stworzyć dla danych zawartych w tabeli Student. Jakimi relacjami mogłyby być powiązane dane w tych tabelach? Proszę wykonać to ćwiczenie bez użycia SSMS.

 

Literatura, odnośniki:

Relacje, związki, rekordy, diagramy.

Testowa wersja przykładowego designera on-line: http://ondras.zarovi.cz/sql/demo/

How to work with relationships in SQL Server

Data types in SQL Server

Zapytania SQL w pigułce. JOIN & UNION (od ok. 5:20)

Comments are closed.