Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych

Powrót do: Teaching

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych – ćwiczenia (60 godzin, I semestr – zaliczenie, 3 punkty ECTS, II semestr – egzamin, 4 punkty ECTS).

Podczas ćwiczeń studenci zostają wprowadzeni w tematykę dotyczącą projektowania i tworzenia baz danych. Opanowują najbardziej podstawowe elementy języka zapytań SQL oraz zaznajamiają się z narzędziami do eksploracji baz danych oraz ich praktycznego wykorzystania (słowniki, technologia mowy, archiwizacja i in.). Nabywają również umiejętność zaprojektowania prostej bazy danych. Poruszane zagadnienia:

  1. Relacyjna baza danych – czym (nie) jest – wstęp i najważniejsze definicje.
  2. Modelowanie rzeczywistości – powody, dla których (nie) warto używać relacyjnych baz danych.
  3. Aby skorzystać z bazy, trzeba ją mieć – instalacja. O architekturze klient-serwer.
  4. Komunikacja z bazą. Kolejny język obcy – SQL.
  5. Coś (jeszcze bardziej) praktycznego – SSMS.
  6. Bazy danych dla językoznawstwa i technologii mowy.
  7. Zarządzanie danymi, uprawnienia w bazie danych.
  8. Kopie bezpieczeństwa. Ochrona danych.
SZCZEGÓŁowy plan i materiały:

Slajdy z zajęć (strona dla studentów).

1. Informacje wprowadzające, podstawowe zapytania SQL, ich składnia. Przykłady zastosowań. Rozszerzona informacja nt. zapytania SELECT. Funkcje tekstowe. Notacja stosowana w różnych systemach baz danych (ORACLE vs. SQL Server vs. MySQL). Pojęcie klucza głównego (Primary Key).

2. Krótki tekst o ludziach – proszę zapoznać się z krótkim tekstem o osobach zaangażowanych w projektowanie, tworzenie i zarządzanie bazami danych (zob. dokument udostępniony na dysku google).

3. Jak komputer przechowuje dane: typy danych, systemy liczbowe

4. Środowisko pracy. Instalacja SSMS, tworzenie bazy danych, podłączanie istniejącej bazy, kopie bezpieczeństwa, tworzenie bazy danych i wstawianie tabel.

Ćwiczenia, cz. 1:

– Przed pierwszą instalacją – pobieramy SSMS
– Po zainstalowaniu – tworzymy nową bazę o nazwie Test
– Pobieramy program do tworzenia i wypełnienia tabeli Student w bazie Test
– Testujemy czy program ma połączenie z bazą, jeśli wyświetla się “Sukces!”, tworzymy tabelę Student, a    następnie wstawiamy do niej wiersze.

Ćwiczenia, cz. 2:

– Tworzenie kopii bezpieczeństwa – Tasks -> Back-up (zapisujemy kopię na dysku)
– Przywracanie z kopii bezpieczeństwa – Restore
– Pliki MLF, LDF, operacja Attach

5. PhpMyAdmin jako przykład środowiska dla mySQL.

6. Zapytania SQL, ciąg dalszy. Funkcje matematyczne, klauzula WHERE, GROUP BY, ORDER  BY, HAVING.

7. Elementy projektowania korpusów językowych i językowych baz danych

8. Zapytania modyfikujące dane – UPDATE, INSERT, DELETE, DROP.

9. Zabezpieczenia danych i operacji – Transakcje, kopie bezpieczeństwa.

10. Relacje:

Designing linguistic databases: A primer for linguists (rozdz. 6)

11. Projekt zespołowy.

Designing linguistic databases: A primer for linguists (rozdz. 7-8)

Więcej? – Materiały dla bardziej zainteresowanych:

Poniżej znajduje się lista linków do stron zewnętrznych, gdzie można znaleźć więcej informacji związanych z tematyką zajęć. Nie wszystkie serwisy dotyczą technologii SSMS (Microsoft), ale na pewno dają dobre podstawy ogólne odnośnie języka SQL i podstaw projektowania i wykorzystania baz danych.

LINK – 30.01.2024

Comments are closed.