Praca dyplomowa

Powrót do: Teaching – Podstawy redagowania tekstów

 

Struktura pracy dyplomowej i jej format, prace dyplomowe na WN UAM.

Cechy języka naukowego (m.in. jak napisać streszczenie?). Por. streszczenia rozpraw doktorskich w AMUR.

Analiza a interpretacja wyników badań.

 

Ćwiczenie 1: Tekst nt. pracy licencjackiej.

Proszę przygotować własny tekst, dotyczący tematyki, którą zamierzają Państwo zająć się w ramach pracy licencjackiej (ewentualnie pracy magisterskiej/licencjackiej, którą przygotowują/przygotowali Państwo na innym kierunku). Wytyczne:

  • niech ten tekst ma min. 1500 słów,
  • powinien on opisywać planowane/przeprowadzane badania/ich wybrane aspekty,
  • jest wskazane, aby tekst zawierał odwołania do powiązanej literatury przedmiotu,
  • tekst nie musi być wiążącym planem prac czy skończonym projektem, jeśli plan jest na razie bardzo ogólny, to mogą Państwo napisać krótki przegląd teoretyczny wybranego tematu na podstawie dostępnej literatury.

 

Ćwiczenie 2: APD UAM

Proszę zapoznać się z instrukcją korzystania z APD: http://wnpid.amu.edu.pl/pliki/usos/APD-instrukcja_student.pdf

Ćwiczenie 3: Style, spisy i wykazy, strona tytułowa, numeracja stron.

Proszę sformatować przygotowany przez siebie tekst w programie Open/Libre Office. Tekst sformatowany powinien spełniać następujące wymogi:

1. tytuły nadane rozdziałom i podrozdziałom z zastosowaniem stylów (podobnie jak przy tworzeniu szablonu artykułu).

2. dokument powinien posiadać stronę tytułową zawierającą: nazwę uczelni, wydziału, logo UAM (opcjonalne, dostępne na stronie z plikami dot. identyfikacji wizualnej), miejsce na imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko opiekuna pracy (np. Praca napisana pod kierunkiem…. ), rok, w którym odbywa się obrona i nazwę miasta. Stronę tytułową w OOffice wstawiamy w stylach, w tym celu klikamy na wybraną stronę i wybieramy z listy ze stylami styl “Pierwsza strona”, wówczas nie pojawi się na niej numer strony.

3. numeracja stron w dokumencie powinna być automatyczna (wstaw -> stopka, -> numery stron), z pominięciem pierwszej strony. Powinna zaczynać się od nr 1 (wstawionego na str. następnej po tytułowej). Aby numeracja stron rozpoczynała się od 1 należy ustawić kursor na tej stronie (przed pierwszym paragrafem tekstu) i wybrać menu Format->Akapit->Przepływ tekstu i tam ustawić opcje jak niżej:

 

ust_num

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. zdjęcia, ryciny, tabele, wykresy itp. dobrane odpowiednio, tak aby uzupełniały treść tekstu. Przed wstawieniem obiektów należy odpowiednio skonfigurować opcje autopodpisu (Narzędzia->Opcje->OOffice Writer->Autopodpis, Eng. Tools->Options->OOffice.orgWriter->Autocaption), tak aby wstawiane obiekty miały automatycznie nadawane numery oraz nazwy.

5. automatycznie wygenerowane spisy i wykazy: treści oraz spis obiektów dowolnego typu, np. ilustracji lub tabel (menu Wstaw->Indeksy i spisy,->Indeksy i Spisy->Typ: Spis Treści (lub inny typ, np. Indeks Inlustracji) (Eng. Insert->Indexes and Tables…). Przy generowaniu spisów możliwe jest ustawienie różnych elementów na spisie, np. to, aby spis był tworzony na podstawie nazwy kategorii (wybieramy taką jaką mamy w dokumencie, np. Ilustracja albo Figure itd.) albo/i treści podpisów itp.
Uwaga: na Spisie Treści powinny wyświetlać się: tytuły rozdziałów, nagłówek spisu bibliograficznego, nagłówek (lub nagłówki) spisu obiektów (np. Spisu Ilustracji). Aby zaktualizować wstawiony wcześniej indeks lub spis wystarczy kliknąć na nim prawym klawiszami wybrać Aktualizuj.. (lub. Update…)

6. bibliografia (zob. zajęcia dotyczące bibliografii) – dokument będzie zawierał odnośniki bibliograficzne w tekście oraz automatycznie wygenerowany spis bibliograficzny. Spis bibliograficzny powinien zawierać formatowania tekstu zgodnie z wybranym stylem cytowania (proszę skorzystać z APA lub z Chicago).

 

Przykład strony tytułowej:

str_tyt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe komentarze:

Elementy pracy:

Streszczenie PL, Streszczenie EN, Spis treści, Treść pracy (zwykle rozpoczynająca się od części teoretycznej, następnie badania własne, proszę pamiętać o strukturze IMRAD), Wykazy obiektów (opcjonalne), np. rycin, tabel. Obowiązkowo w pracy powinien znaleźć się spis literatury (przy czym uwaga: każda pozycja pojawiająca się w pracy jako odwołanie bibliograficzne, powinna znaleźć się na spisie końcowym i odwrotnie – każda pozycja ze spisu musi odnosić się do odwołania istniejącego w tekście).

Język pracy:

Tekst powinien być napisany z zastosowaniem stylu formalnego. Należy unikać stosowania form pierwszej osoby w narracji (Wykonałem analizę… , Przeprowadziłam badanie…), zamiast tego należy stosować formy bezosobowe, stronę bierną (‘przeprowadzono analizę’, ‘zaprojektowano eksperyment’); zamiast ‘ja’ można powiedzieć autor/ka (czasem stosuje się także formę pierwszoosobową liczby mnogiej, w j. polskim coraz rzadziej, spotyka się ją też niekiedy w tekstach anglojęzycznych). O własnej pracy (np. dyplomowej) możemy pisać np. jako o ‘niniejszej pracy’ czy ‘obecnej pracy’. W przypadku prac doktorskich bardziej odpowiedni będzie termin: ‘rozprawa’.

Wizualizacja danych, graficzne przedstawienie informacji:

Dla ułatwienia odbioru tekstu pracy, a także dla lepszego objaśnienia treści, uwypuklenia pewnych informacji itd. warto zadbać o stronę wizualną prezentacji danych. Oczywiście to, na ile jest to możliwe i które formy prezentacji będą najkorzystniejsze, zależy od tego, jakimi danymi dysponujemy (ilościowe, jakościowe…). Jednak w większości przypadków możliwe będzie grupowanie informacji w postaci list wypunktowanych i tabel, a często także grafik, diagramów oraz wykresów. Zob. np. komentarze na temat tzw. ‘distance table’ i ich graficznych odpowiedników w prezentacji prof. D. Gibbona: gościnny wykład na UAM.

Informacje na stronie Wydziału Neofilologii UAM Tutaj.

Link do szablonu prac dyplomowych LaTeX UAM: https://github.com/bprzybylski/amuthesis

Zaliczenie bloku:

Proszę o przesłanie pracy we wskazanym terminie na adres: student (at) klessa.pl.

Comments are closed.