Analiza Języka i Mowy

Powrót do: Teaching


Przedmiot ‘Analiza języka i mowy’ obejmuje treści zawarte w programie studiów dla różnych kierunków i specjalności Instytutu Językoznawstwa oraz innych kierunków na Wydziale Neofilologii oraz Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. W roku 2012/13 zajęcia odbywają się w II semestrze. Nazwa przedmiotu: Analiza Języka i Mowy. Rodzaj zajęć: konwersatorium. Wymiar godzin: 30h

  1. Analiza spektrograficzna mowy
  2. Anotacja cech prozodycznych
  3. Synteza mowy

Syllabus

Comments are closed.